online slots game malaysia
Tekst Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Konkurs za izbor i imenovanje kandidata na poziciju članova Nadzornog odbora JP “TVSA”

Javni konkurs za izbor i imenovanje kandidata na poziciju članova Odbora za reviziju JP TVSA

Ispitna pitanja za radno mjesto Tonski snimatelj

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju 12 mjeseci

Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure prijema radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Javnoi konkurs za izbor i imenovanje člana Uprave – izvršnog direktora za finansijske marketinške i opće poslove JP TVSA

Poništenje i ponovna objava Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju JP TVSA

Konkursna pitanja

Javni oglas-saradnik u programu

Poslovnik o radu konkursne komisije

Odluka o prijemu

Rješenje Nadzornog odbora JP TVSA, konkurs

Javni oglas za prijem radnika na određeno vrijeme

Poslovnik o radu komisije za prijem radnika na određeno vrijeme

Lista pitanja za usmeni i pismeni ispit, u okviru Javnog konkursa -snimatelj

Lista pitanja za usmeni i pismeni ispit, u okviru Javnog konkursa, saradnik

Objava konkursa za izbor direktora interne revizije

Odluka o prijemu na određeno, snimatelj

Odluka o prijemu na određeno vrijeme, saradnik u programu

Ispitna pitanja u okviru procedure prijema radnika

Javni oglas za prijem radnika na određeno vrijeme (12 mjeseci)

Poslovnik o radu konkursne komisije

 
Odluka prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme – Saradnik u programu

Ispitna pitanja u okviru procedure prijema radnika – Novinar II

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – Novinar II

Poslovnik o radu Komisije – Novinar II

Pitanja u okviru procedure prijema radnika na radno mjesto – stručni saradnik u Direkciji

Javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme, stručni saradnik u Direkciji

Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure o prijemu

Odluka o prijemu radnika u radni odnos na 12 mjeseci, novinar 2

Konkursna pitanja za radno mjesto novinar 2

Konkursna pitanja za radno mjesto-tonski snimatelj

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto Novinar II i Tonski snimatelj

Poslovnik o radu Komisije za proceduru prijema radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Ispitna pitanja u okviru procedure prijema u radni odnos na određeno vrijeme (12) mjeseci, snimatelj II

Ispitna pitanja u okviru procedure prijema u radni odnos na određeno vrijeme (12) mjeseci, Asistent realizatora

Ispitna pitanja u okviru procedure prijema u radni odnos na određeno vrijeme (12) mjeseci, Asistent producenta

Ispitna pitanja u okviru procedure prijema u radni odnos na određeno vrijeme (12) mjeseci, Saradnik u programu

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci (šest izvršilaca)

Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure prijema u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Odluka o prijemu u radni odnos, Haris Mujić -saradnik u programu

Odluka o prijemu u radni odnos, Haris Hota -saradnik u programu

Odluka o prijemu u radni odnos Adis Ćuhara-snimatelj II

Odluka o prijemu u radni odnos Edis Salihović, snimatelj II

Odluka o prijemu u radni odnos, Dalila Kršlak asistent realizatora

Odluka o prijemu u radni odnos-asistent producenta, Goran Gliha

Na osnovu člana 32. i člana 37., a u vezi sa članom 53. Statuta JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo – prečišćeni tekst, broj: 03-28/13 od 29.10.2013.godine, u skladu sa članom 3. Odluke o poništenju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Programskog savjeta (Uredničkog vijeća) JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, broj: 02- 35/19 od 30.12.2019. godine, Nadzorni odbor JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, o b j a v lj u j e

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA

za izbor i imenovanje Programskog savjeta (Uredničkog vijeća) JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 

Poništava se Javni konkurs za izbor i imenovanje Programskog savjeta (Uredničkog vijeća) JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 22.11.2019.godine i na portalu www.tvsa.ba, te dana 28.11.2019. godine u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj: 47/19.

 i ponovno o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje članova Programskog savjeta (Uredničkog vijeća)

JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

I

Objavljuje se Javni konkus za izbor i imenovanje sedam (7) članova Programskog savjeta (Uredničkog vijeća) JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: JP „TVSA“ d.o.o. Sarajevo).

Izbor i imenovanje izvršit će Nadzorni odbor JP „TVSA“ d.o.o. Sarajevo, u skladu sa pravilima Regulatorne agencije za komunikacije BiH, nakon provedenog konkursa.

Imenovanje se vrši na period od dvije (2) godine, sa mogućnošću reizbora, nakon provođenja javnog konkursa.

II

Kadidati moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 

 1. Opći uvjeti:

 

 • da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu).

 

 1. Posebni uvjeti:
 • da ima visoku stručnu spremu (dokaz: ovjerena fotokopija diplomeVII stepen stručne spreme ili završen prvi ili drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja),
 • da ima višegodišnje iskustvo u radu (dokaz: CV sa odgovarajućom potvrdom ili uvjerenjem),
 • da posjeduje znanja i sposobnosti za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje povjerenje funkcije,
 • da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 • da je naklonjen timskom radu,
 • da nije član Skupštine, Nadzornog odbora, i/ili radnik JP „TVSA“ d.o.o. Sarajevo (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili notara),
 • izjavu da nije izabrani vršilac javne dužnosti ili osoba koja ima odgovornost unutar političke stranke (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa uprave ili notara),
 • izjavu da nije član programskog savjeta (uredničkog vijeća) u drugoj javnoj radio ili televizijskoj stanici).
 • da nije u sukobu interesa u skladu sa odredbama Zakona o sukobu interesa FBiH

 

III

Prijava kandidata treba da sadrži:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • ovjerena fotokopija dokaza o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrde/uvjerenja Poslodavaca),
 • ovjerene izjaveiz alineje 6, 7, 8 i 9 posebnih uvjeta.

 

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od šest mjeseci), koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta.

IV

Programski savjet (Uredničko vijeće) će savjetovati stanicu po pitanjima programskih sadržaja ili šeme kako bi se osigurao rad stanice, u skladu sa kodeksima i pravilima Regulatorne agencije za komunikacije BiH koji se odnose na radio i/ili TV stanice.

Programski savjet (Uredničko vijeće) bira predsjedavajućeg iz reda svojih članova, a za svoj rad ima novčanu naknadu.

V

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, te na web portaluwww.tvsa.ba.

Prijave dostaviti  na adresu: JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića br. 12, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Programskog savjeta (Uredničkog vijeća) JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo – NE OTVARAJ“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Nepotpune i neblagovreme prijave neće biti uzete u razmatranje.

Nakon što Komisija ispita formalno – pravnu ispravnost prijava, Nadzorni odbor JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo će obaviti intervju sa kandidatima koji uđu u uži izbor.

 

PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA

 

                                                                                                                            Dubravko Barbarić, s.r.

 

Back to top button

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web stranice slažete se s uvjetima korištenja.

trusted online casino malaysia